Integritetspolicy

Boosta Livings integritetspolicy

Med denna integritetspolicy visar vi på Boosta Living AB hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

1. Allmänt

För att du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss har Boosta Living vidtagit de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, användning, förändring och radering.

2. Personuppgiftsansvarig

Det är Boosta Living som är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter som utförs av, eller på uppdrag av, Boosta Living i samband med försäljning av hus och lägenheter.

3. När samlar vi in personuppgifter?

Boosta Living samlar in personuppgifter om dig när du:

  • anmäler dig som prenumerant av Boosta Living nyhetsbrev,
  • gör en intresseanmälan till något av Boosta Livings projekt (bostäder eller områden),
  • deltar på Boosta Livings säljaktiviteter och visningar,
  • fyller i fråge- eller bokningsformulär efter intresseanmälningar eller bokar ett visst objekt,
  • gör tillval eller anger inredningspreferenser,
  • ingår avtal avseende köp av hus eller lägenhet med Boosta Living eller tredje man till vilken Boosta Living lämnar ut information, såsom din bostadsrättsförening,
  • gör felanmälningar eller av annan anledning kontaktar Boosta Livings säljare, eller
  • om det i övrigt är nödvändigt för att administrera relationen mellan dig och Boosta Living.

Boosta Living kan också använda cookies och andra liknande tekniker för att samla in information om dig eller den utrustning du använder. Mer information om Boosta Livings användning av cookies hittar du här.

4. Vilka personuppgifter samlar vi in för Boosta Living?
4.1 Spekulanter

När du gör en intresseanmälan till Boosta Livings projekt eller är i kontakt med Boosta Livings säljare eller samarbetspartners kan Boosta Living komma att samla in personuppgifter om dig, såsom namn och kontaktuppgifter (inklusive e-postadress, telefonnummer och adress). Vi kan även komma att samla in uppgifter om dina önskemål och prefenser avseende specifika projekt eller objekt med hänsyn till familjesituation, arbete, ålder och eventuella funktionshinder.

4.2 Köpare

I samband med köp av lägenhet eller hus samlar Boosta Living in ytterligare information i syfte att ingå nödvändiga avtal med dig. Utöver den information som samlas in om dig som spekulant samlar Boosta Living även in personnummer och gör kreditupplysning på dig inför köpet. Under boendetiden kan även annan information som är relevant för fullgörandet av Boosta Livings åtaganden gentemot dig komma att samlas in, t.ex. vid felavhjälpningar.

4.3 Familjemedlemmar eller inneboende

Om familjemedlemmar eller inneboende till den som köpt ett bostadsobjekt kontaktar Boosta Living kan Boosta Living behöva samla in och spara deras namn och kontaktinformation, såsom telefonnummer och e-postadress, liksom annan information som är relevant för fullgörandet av Boosta Livings åtaganden gentemot dig som spekulant och/eller köpare.

Genom att godkänna denna integritetspolicy bekräftar du som spekulant och/eller köpare att dina familjemedlemmar eller inneboende samtyckt till att deras personuppgifter behandlas i enlighet med policyn.

5. Hur länge sparas uppgifterna?

Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om vi måste det enligt lag eller för att bevaka våra rättsliga intressen, till exempel om det pågår en juridisk process.

6. Varför behandlar Boosta Living uppgifter om dig?

Boosta Living behandlar dina personuppgifter för olika syften. Huvudsakligen behandlar Boosta Living personuppgifter i syfte att genomföra och administrera intresseanmälningar, visningar, säljaktiviteter, försäljningar, garantiåtaganden och felavhjälpning. Vid köp av hus eller lägenhet kan Boosta Living komma att begära en kreditupplysning i syfte att bedöma din kreditvärdighet.

Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik och affärsuppföljning. Vidare kan dina uppgifter samköras, segmenteras och analyseras för att genom riktad marknadsföring lämna information, erbjudanden eller rekommendationer om egna eller samarbetspartners bostadsobjekt, varor och tjänster. Analyserna baseras på dina önskemål avseende intressanta projekt eller objekt, dina inredningspreferenser, de köp du slutför och de tillval du beställer. Boosta Living kan även komma att samköra och analysera den information Boosta Living samlar in via cookies med den information som finns sparad i Boosta Livings kundregister för dessa syften.

Genom att godkänna denna integritetspolicy samtycker du till att Boosta Living kan komma att skicka nyhetsbrev till dig om specifika projekt via e-post eller på annat sätt.

7. Vem lämnar vi ut uppgifterna till?

Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till koncernbolag, samarbetspartners och andra tredje parter i syfte att fullgöra vårt avtal med dig. Exempelvis kommer dina personuppgifter att lämnas ut till ett kreditupplysningsföretag om du vill köpa ett bostadsobjekt. I det fall du köper en lägenhet kommer resultatet av kreditupplysningen sedan att skickas till din bostadsrättsförening. Boosta Living kan även komma att lämna ut dina personuppgifter till leverantörer i Boosta Livings annonsnätverk i marknadsföringssyfte.

Boosta Living kan även komma att lämna ut personuppgifter till bolag som behandlar personuppgifter för Boosta Livings räkning, exempelvis IT-leverantörer, kundtjänstföretag och koncernbolag. Om personuppgifter förs över till ett land utanför EU/EES kommer Boosta Living tillse att sådan överföring sker på ett säkert sätt och i enlighet med gällande lag.

Personuppgifter kan också komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Boosta Livings rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

8. Förändringar av integritetspolicyn

Denna integritetspolicy kan komma att justeras från tid till annan. Om Boosta Living genomför några väsentliga förändringar i integritetspolicyn kommer Boosta Living att informera dig via e-post innan ändringarna träder i kraft. Aktuell integritetspolicy kommer även finnas via Boosta Livings webbplats.

9. Rätt att begära ut information och rättelser med mera

Om du inte vill att Boosta Living behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring kan du skriftligen anmäla detta till Boosta Living. I varje nyhetsbrev kommer du även att informeras om din möjlighet att motsätta dig fortsatta nyhetsbrev.

Du har rätt att en gång per kalenderår erhålla kostnadsfri information om vilka personuppgifter som Boosta Living behandlar om dig och i vilket syfte (så kallat registerutdrag). En sådan ansökan om registerutdrag ska vara skriftlig och undertecknad av den sökande. Du har också rätt att få felaktiga, missvisande eller ofullständiga uppgifter rättade, blockerade, avidentifierade eller raderade. Om du vill begära registerutdrag eller har några frågor om hur Boosta Living behandlar dina personuppgifter kan du kontakta oss skriftligen.

Ditt brev måste vara underskrivet och innehålla ditt personnummer. Svaret skickas till den adress där du är folkbokförd.